Foto: Chris de Luca

Kreatives Upcycling! Vom Kletterseil zum Design-Produkt Bettina Junkersdorf ist Bayerns Kultur- und Kreativpilotin 2017